TJENESTER

Våre kunder kan overlate alt arbeid over til oss i visshet om at jobben er i trygge hender.

BKM hjelper med alt av prosjektering og utførelse av ventilasjon og inneklima. Vi sørger for at din bolig er optimalisert etter gjeldende forskrift om tekniske byggkrav – TEK 17.

Firmaet kan tilby tjenester innen følgende fagområder:

– Prosjektadministrasjon og ansvarlig søker (SØK)
– Arkitekttjenester (ARK)
– Bygningsfysikk og energiberegning (RIByfy og RIEn)
– Uavhengig kontroll (UAK)
– Bygge- og konstruksjonsteknikk (RIB)
– Brannteknikk (RIBr)

Prosjektadministrasjon

BKM utfører prosjekteringsledelse og prosjektledelse.
Vår kompetanse gjør at vi kan ivareta rollene som byggherres representant og ledelse av prosjekt fra ide til ferdigstillelse. Vi tar oppfølging teknisk, økonomisk og framdriftsmessig på byggeplassen for byggherre.

Søknader

Vi kan søke om ansvarsrett for prosjektering for de prosjekter som vi prosjekterer, helt eller delvis. Samsvarserklæring vil bli utfylt etter at nødvendig prosjektering er utført og kontrollert.

Trenger du hjelp til utfylling av byggesøknad, inklusive nabovarsel og eventuelle dispensasjonssøknader kan vi ta hele søkeprosessen for deg.

Kalkulasjon

Detaljert kalkyle som grunnlag for tilbud til kunde. Basert på bedriftens egne pris- og kostnadsopplysninger for materialdelen og produksjonstid basert på tariff eller egne opplysninger.

Detaljeringsgrad etter bedriftens ønsker, fra standardiserte overslag til detaljerte material- og kapplister. Kostnadsoverslag/budsjett basert på erfaringstall for kostnader for relevant bygningstype. Hovedsakelig beregnet på lønnsomhetsvurderinger i meget tidlig prosjektfase, som grunnlag for vurdering av detaljprosjektering og utarbeidelse av byggemeldingsmateriell og anbudsmateriell.

Arkitekttjenester

Vi hjelper gjerne med tegning og prosjektering av ditt prosjekt. Noen ganger er husmodellen valgt og det er bare ønskelig med kun små justeringer. Andre ganger ønsker kunden seg noe helt spesielt og har mange ideer de gjerne vil ha realisert. Vi utarbeider forslag på alt fra tilbygg, hytter, eneboliger og flermannsboliger.

For å lage en god løsning av et prosjekt trenger vi opplysninger om tomteforhold, sol, adkomst, utsikt og gjeldende reguleringsbestemmelser for tomta. Og selvsagt opplysninger om hvilke behov bygget skal fylle. Dette finner vi ut i felleskap med kunde.

Trykktesting

Ved å trykkteste byggingen for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykktesting oppdager mann uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift.

Ved hjelp av en trykktest kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktest avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg.

Thermografering

Termografering lokaliserer varmetap i bygninger. Ved hjelp av termografering kan vi finne ut om du har et stort varmetap i bygningen. Termografering kan, sagt på enkel måte, måle temperaturen bygningens ulike komponenter og dermed finne eventuelle lekkasjer.

Uavhengig kontroll

VI utfører også uavhengig kontroll, blant annet da innen viktige områder som brannsikkerhet, bygningsfysikk og våtrom.

Energimerking

VI utfører også uavhengig kontroll, blant annet da innen viktige områder som brannsikkerhet, bygningsfysikk og våtrom.

Brann

Brannprosjektering- Vi utfører brannprosjektering basert på preaksepterte løsninger i hht. tekniske forskrifter (SINTEF Byggforsk).

Kontruksjon og detaljprosjektering

Arbeidstegninger tilpasset kundens ønsker om detaljering og spesifikasjoner. For de fleste oppdrag omfattes dette av alle etasjeplaner, snitt, bjelkelagstegninger, armerings tegninger etc. med oppriss supplert av nødvendig tekniske detaljer samt grunnmur/fundaments tegninger.

 

Statiske beregninger / Dimensjonering-Statiske beregninger for spesifikke stål-, tre og betong-konstruksjoner eller komplette dokumentasjoner for hele bygg.